یکی از اتفاقات مهم سیاسی و اقتصادی ایران در دولت هشتم و نهم، تغییر نگاه سیاست خارجی ایران از غرب به شرق بود. در این تغییر نگاه کشور چین اهمیت ویژه‌یی یافت به‌طوری که نه تنها ایران، چین را به عنوان یک ابرقدرت نگاه می‌کرد بلکه در مراودات خارجی هم بیشترین اتکا را به آن کشور داشت.
 
 اقتصاد ایرانی: یکی از اتفاقات مهم سیاسی و اقتصادی ایران در دولت هشتم و نهم، تغییر نگاه سیاست خارجی ایران از غرب به شرق بود. در این تغییر نگاه کشور چین اهمیت ویژه یی یافت به طوری که نه تنها ایران، چین را به عنوان یک ابرقدرت نگاه می کرد بلک
منبع : تبریز سر ایران است. |تغییر جایگاه چین از متحد به همکار استراتژیک
برچسب ها : تغییر ,کشور ,خارجی ,تغییر نگاه ,نگاه کشور ,تنها ایران، ,ابرقدرت نگاه ,خارجی ایران ,سیاست خارجی ایران ,نگاه سیاست خارجی